Wright's teammates talk about their friend "Moni."