Ryan Zimmerman raises The Power of Orange flag prior to the Miami game.